مسعود رضایی زاده

مشاور واحد تحقیقات فنی و مهندسی امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست