یونس محمدی

مدیر پروژه جهادی معادن کوچک شرکت ملی صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست