سیف الله امیری

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست