محمد محمودي مومن آبادي

مدیر امور تحقیق و توسعه مجتمع مس سرچشمه

هیچ اطلاعاتی موجود نیست