علی سوفسطایی

مدیر برنامه هوش مصنوعی شرکت والی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست