علی سیامکی

مدیر توسعه کسب و کار شرکت GKM Consultants، تورنتو کانادا

هیچ اطلاعاتی موجود نیست