کیوان عزیز محمدی

مدیر محصول معدن متصل و هوشمندسازی ایرانسل

هیچ اطلاعاتی موجود نیست