مهدی عربزاده یکتا

مدیر ارشد کسب و کارهای صنعت هوشمند شرکت فناپ زیرساخت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست