وحید حاجی‌پور

مدیر واحد تحقیق و توسعه پروژه پاد شرکت فناپ زیرساخت

هیچ اطلاعاتی موجود نیست