علی یقطین

رییس هیات مدیره شرکت سنگ آهن مرکزی ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست