Sudipto Moitra

مدیر کل بخش تجارت ICT در فضای سازمانی در شرکت MTN آفریقای جنوبی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست