محمد قاسمی

رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست