برمک قنبرپور

عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست