مهدی صادقی نیارکی

نایب رییس اول اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست