مجید دفتری

مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست