سعید ترکمان

رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست