شروین احمدی

عضو هیات علمی و رییس پژوهشکده پتروشیمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست