الهام زینالی

رییس گروه فناوری شیمیایی توسعه محصول شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

هیچ اطلاعاتی موجود نیست