جواد غلام نژاد

مدیرعامل شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

هیچ اطلاعاتی موجود نیست