عبدالله شه بخش

مدیرعامل شرکت آلومینای ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست