محمد بیات

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ترکیبی نیرو،حرارت و برودت ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست