امیر مسعود باقری

بنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ نورون

هیچ اطلاعاتی موجود نیست