ایرج تاج الدین

مدیر دپارتمان معدن هلدینگ زرین و رییس هیات مدیره گروه کسب و کارهای نوین آن

هیچ اطلاعاتی موجود نیست