مهدی محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رییس سابق اتاق اقتصاد دیجیتال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

هیچ اطلاعاتی موجود نیست