پدرام پیروی نسب

مدیرعامل توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان (کومیدکو)

هیچ اطلاعاتی موجود نیست