امیر خرمی شاد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست