حمیدرضا صالحی

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

هیچ اطلاعاتی موجود نیست