نفیسه آزاد

مدیر سرمایه گذاری گروه کسب و کارهای نوین آن

هیچ اطلاعاتی موجود نیست